WELCOME

MedPlaya to rodzinna firma z tradycjami i bogatym doświadczeniem, której specjalnością są wakacje nad morzem. Oferujemy pobyt we wspaniałych obiektach hotelowych oraz obsługę miłego i profesjonalnego zespołu, a przy tym doskonały stosunek jakości do ceny. Jesteśmy odpowiedzialni wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Welcome

 

Mamy świadomość, że przemysł turystyczny ma ogromny i wieloraki wpływ na obszary będące ośrodkami ruchu turystycznego, zarówno pozytywny (źródło dochodów, miejsca pracy i rozwój przedsiębiorstw), jak i negatywny (eksploatacja, degradacja i zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego), dlatego podchodzimy do swojej działalności z dużą odpowiedzialnością, dbając o naszych pracowników i o otaczającą nas przyrodę.

 Opracowaliśmy i wdrożyliśmy politykę zrównoważonego rozwoju, w której nasi goście i nasi pracownicy wraz z nami aktywnie przyczyniają się do minimalizowania niekorzystnego wpływu turystyki na środowisko naturalne.


WIZJA

Zapewnić skuteczność i prawidłowe wykonanie naszych zrównoważonych procedur oraz zapewnienia wszystkie nasze hotele w pracach łańcucha Med Playa z dobrych praktyk środowiskowych.


MISION

Naszą misją jest zapewniać naszym klientom, dostawcom i pracownikom usługi, produkty i doświadczenia w sieci hotelowej, która stawia na ochronę środowiska i innowacyjność.


POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA

Głównym celem naszej polityki ochrony środowiska, którą realizują nasi goście i klienci oraz nasi pracownicy i dostawcy, jest doskonalenie sposobu prowadzenia naszych obiektów w zakresie poszanowania społeczności lokalnej, pracowników i środowiska naturalnego.

 

1. Zarówno nasi pracownicy, jak i nasi goście korzystają z naszych obiektów i infrastruktury w sposób zapewniający zmniejszenie zużycia wody i energii oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

 2. W naszych hotelach minimalizujemy ilość wytwarzanych odpadów, prowadząc szereg inicjatyw ekologicznych w tym zakresie.

 3. Promujemy recykling, stosując segregację odpadów.

 4. Prowadzimy politykę zakupową, w której uwzględniamy cele i wymogi środowiskowe i społeczne.

 5. Chronimy różnorodność biologiczną w naszym otoczeniu poprzez udział w różnych działaniach w tym zakresie.

 6. Optymalizujemy stosowanie substancji chemicznych.

 7. Troszczymy się o naszych pracowników, dbając o ich dobre samopoczucie i zdrowie, doskonaląc naszą politykę zatrudnienia za pomocą programów szkoleniowych i zapewniając wszystkim równość szans.

 8. Przyczyniamy się do rozwoju społeczności lokalnej poprzez zawieranie umów z miejscowymi dostawcami i dystrybutorami.

 9. Zapoznajemy naszych gości z lokalną kulturą, oferując atrakcje turystyczne, wycieczki i inne aktywności w naszym regionie i wzbogacając nasze menu regionalnymi potrawami.

 10. Aktywnie uczestniczymy w inicjatywach ekologicznych i społecznych prowadzonych w naszym regionie, służąc wsparciem w formie współpracy lub jako darczyńcy.

 


NAGRODY I WSPÓŁPRACOWNICY

  • MedPlaya jest członkiem Travelife, wiodącej inicjatywy w zakresie szkoleń, zarządzania i certyfikacji dla przedsiębiorstw z sektora turystycznego zaangażowanych w zrównoważony rozwój turystyki, skupiającej touroperatorów i biura podróży.
  • Hotele MedPlaya rok w rok zdobywają różne nagrody i wyróżnienia.
  • Uczestniczymy w programie UNICEF-u „Hotele Przyjazne Dzieciom”, którego celem jest zapobieganie wykorzystywaniu dzieci; zbieramy środki i przekazujemy datki.

In 2019 Hotel Flamingo Oasis has changed the solar panels for the production of sanitary hot water. Project supported by the IVACE  and co-financed by the European Union within the ERDF Operational Program of the Comunitat Valenciana 2014-2020. Renewable energy does not pollute, is an inexhaustible resource and reduces the use of fossil fuels.

In 2018 Hotel Flamingo Oasis has changed the boiler system from Gas-oil to Natural Gas , including consumption monitoring and controlling system. Project supported by IVACE co-financed by the European Union within the ERDF Operational Program of the Comunitat Valenciana 2014-2020 ". This change will reduce CO2 emissions by 29% per year.CELE

These are the current commitments for Sustainable Development envisaged by Med Playa and which will also serve as a guide in the future

 

 

The Sustainable Development Goals have been created by the United Nations with the objective of ending poverty, protecting the planet and that people enjoy peace and prosperity. These challenges and strategies are also assumed by the Med Playa group and in which they exert more influence on:

 

Main Sustainable Development Goals where the group has the greatest impact.

 

 


POLITYKA JAKOŚCI

Ciągłe doskonalenie i kontrola jakości to elementy kultury firmy, której celem jest spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów przy aktywnym udziale wszystkich pracowników.

Política de calidad  Política de calidad


POLITYKA ZAKUPOWA

MedPlaya stawia sobie za cel osiągnięcie maksymalnej efektywności procesu zakupowego, gwarantując klientom produkty i usługi wysokiej jakości, wymagając od dostawców przestrzegania obowiązujących przepisów i wspierając zasady zrównoważonego rozwoju.

Política de compras  Política de compras


POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Zarząd firmy MedPlaya jest odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie, upowszechnianie, kontrolowanie i przestrzeganie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie zasobów materialnych i ludzkich niezbędnych do jej prowadzenia. W zakresie stosowania zasad bhp we wszystkich działaniach firmy zarząd korzysta ze wsparcia kadry kierowniczej średniego szczebla i własnych specjalistów w dziedzinie bhp, a także ze współpracy i doradztwa wiodących firm w tym sektorze.

Política de seguridad y salud  Política de seguridad y salud

Polityka zdrowotna i bezpieczeństwa


POLITYKA OCHRONY PRAW DZIECKA

MedPlaya jest zaangażowana w ochronę dzieci, kierując się w swojej działalności ich dobrem i poszanowaniem ich praw. Nasz personel traktuje z całą powagą obowiązek podnoszenia świadomości społecznej w zakresie walki ze zjawiskiem krzywdzenia i zaniedbywania dzieci.

Política de protección del menor  Política de protección del menor

Polityka ochrony dzieci


POLITYKA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

MedPlaya jest zaangażowana w ochronę, wspieranie i propagowanie podstawowych praw człowieka, dokładając wszelkich starań, aby zapewnić swoim pracownikom jak najlepsze warunki pracy.

Política protección de los derechos humanos  Política protección de los derechos humanos


POLITYKA ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO

W miejscach, w których prowadzi działalność, MedPlaya aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, przyczyniając się do poprawy warunków bytowych i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Política de participación en la comunidad  Política de participación en la comunidad


POLITYKA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

MedPlaya przestrzega międzynarodowych, krajowych i lokalnych przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Legislación de referencia  Legislación de referencia

Podstawa prawna


Med Playa Sustainability Report 2018-2019

Med Playa Sustainability Report 2018-2019