WELCOME

MedPlaya to rodzinna firma z tradycjami i bogatym doświadczeniem, której specjalnością są wakacje nad morzem. Oferujemy pobyt we wspaniałych obiektach hotelowych oraz obsługę miłego i profesjonalnego zespołu, a przy tym doskonały stosunek jakości do ceny. Jesteśmy odpowiedzialni wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Welcome

 

Mamy świadomość, że przemysł turystyczny ma ogromny i wieloraki wpływ na obszary będące ośrodkami ruchu turystycznego, zarówno pozytywny (źródło dochodów, miejsca pracy i rozwój przedsiębiorstw), jak i negatywny (eksploatacja, degradacja i zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego), dlatego podchodzimy do swojej działalności z dużą odpowiedzialnością, dbając o naszych pracowników i o otaczającą nas przyrodę.

 Opracowaliśmy i wdrożyliśmy politykę zrównoważonego rozwoju, w której nasi goście i nasi pracownicy wraz z nami aktywnie przyczyniają się do minimalizowania niekorzystnego wpływu turystyki na środowisko naturalne.WIZJA

Zapewnić skuteczność i prawidłowe wykonanie naszych zrównoważonych procedur oraz zapewnienia wszystkie nasze hotele w pracach łańcucha Med Playa z dobrych praktyk środowiskowych.


MISION

Naszą misją jest zapewniać naszym klientom, dostawcom i pracownikom usługi, produkty i doświadczenia w sieci hotelowej, która stawia na ochronę środowiska i innowacyjność.


POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA

Głównym celem naszej polityki ochrony środowiska, którą realizują nasi goście i klienci oraz nasi pracownicy i dostawcy, jest doskonalenie sposobu prowadzenia naszych obiektów w zakresie poszanowania społeczności lokalnej, pracowników i środowiska naturalnego.

 

1. Zarówno nasi pracownicy, jak i nasi goście korzystają z naszych obiektów i infrastruktury w sposób zapewniający zmniejszenie zużycia wody i energii oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

 2. W naszych hotelach minimalizujemy ilość wytwarzanych odpadów, prowadząc szereg inicjatyw ekologicznych w tym zakresie.

 3. Promujemy recykling, stosując segregację odpadów.

 4. Prowadzimy politykę zakupową, w której uwzględniamy cele i wymogi środowiskowe i społeczne.

 5. Chronimy różnorodność biologiczną w naszym otoczeniu poprzez udział w różnych działaniach w tym zakresie.

 6. Optymalizujemy stosowanie substancji chemicznych.

 7. Troszczymy się o naszych pracowników, dbając o ich dobre samopoczucie i zdrowie, doskonaląc naszą politykę zatrudnienia za pomocą programów szkoleniowych i zapewniając wszystkim równość szans.

 8. Przyczyniamy się do rozwoju społeczności lokalnej poprzez zawieranie umów z miejscowymi dostawcami i dystrybutorami.

 9. Zapoznajemy naszych gości z lokalną kulturą, oferując atrakcje turystyczne, wycieczki i inne aktywności w naszym regionie i wzbogacając nasze menu regionalnymi potrawami.

 10. Aktywnie uczestniczymy w inicjatywach ekologicznych i społecznych prowadzonych w naszym regionie, służąc wsparciem w formie współpracy lub jako darczyńcy.

 


WSPÓŁPRACOWNICY

  • MedPlaya jest członkiem Travelife, wiodącej inicjatywy w zakresie szkoleń, zarządzania i certyfikacji dla przedsiębiorstw z sektora turystycznego zaangażowanych w zrównoważony rozwój turystyki, skupiającej touroperatorów i biura podróży.
  • Hotele MedPlaya rok w rok zdobywają różne nagrody i wyróżnienia.
  • Wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego oparty na normie ISO 14001, dzięki której minimalizujemy niekorzystny wpływ turystyki na środowisko naturalne.
  • Otrzymaliśmy Nagrodę za Gościnność „Prawdziwe zaangażowanie w zrównoważony rozwój” i posiadamy certyfikat „Sprawny i Zrównoważony Hotel” przyznany przez Instytut Turystyki Zrównoważonej na Międzynarodowych Targach Turystycznych FITUR 2015.
  • Uczestniczymy w programie UNICEF-u „Hotele Przyjazne Dzieciom”, którego celem jest zapobieganie wykorzystywaniu dzieci; zbieramy środki i przekazujemy datki.

CELE 2015-2016

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 5% w stosunku do lat 2013-2014.

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 30 % w stosunku do lat 2013-2014.

Zorganizowanie ponad 200 godzin szkoleń w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Zaangażowanie koordynatora ds. ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Założenie, w ścisłej współpracy z lokalnymi instytucjami, takimi jak Uniwersytet w Gironie i szkoły hotelarskie, szkółki hotelarskiej Hotel Monterrey „LA MASIA”, której motto brzmiałoby „Ucz się praktycznie!”.


POLITYKA JAKOŚCI

Ciągłe doskonalenie i kontrola jakości to elementy kultury firmy, której celem jest spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów przy aktywnym udziale wszystkich pracowników.

Política de calidad  Política de calidad


POLITYKA ZAKUPOWA

MedPlaya stawia sobie za cel osiągnięcie maksymalnej efektywności procesu zakupowego, gwarantując klientom produkty i usługi wysokiej jakości, wymagając od dostawców przestrzegania obowiązujących przepisów i wspierając zasady zrównoważonego rozwoju.

Política de compras  Política de compras


POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Zarząd firmy MedPlaya jest odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie, upowszechnianie, kontrolowanie i przestrzeganie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie zasobów materialnych i ludzkich niezbędnych do jej prowadzenia. W zakresie stosowania zasad bhp we wszystkich działaniach firmy zarząd korzysta ze wsparcia kadry kierowniczej średniego szczebla i własnych specjalistów w dziedzinie bhp, a także ze współpracy i doradztwa wiodących firm w tym sektorze.

Política de seguridad y salud  Política de seguridad y salud

Polityka zdrowotna i bezpieczeństwa


POLITYKA OCHRONY PRAW DZIECKA

MedPlaya jest zaangażowana w ochronę dzieci, kierując się w swojej działalności ich dobrem i poszanowaniem ich praw. Nasz personel traktuje z całą powagą obowiązek podnoszenia świadomości społecznej w zakresie walki ze zjawiskiem krzywdzenia i zaniedbywania dzieci.

Política de protección del menor  Política de protección del menor

Polityka ochrony dzieci


POLITYKA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

MedPlaya jest zaangażowana w ochronę, wspieranie i propagowanie podstawowych praw człowieka, dokładając wszelkich starań, aby zapewnić swoim pracownikom jak najlepsze warunki pracy.

Política protección de los derechos humanos  Política protección de los derechos humanos


POLITYKA ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO

W miejscach, w których prowadzi działalność, MedPlaya aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, przyczyniając się do poprawy warunków bytowych i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Política de participación en la comunidad  Política de participación en la comunidad


POLITYKA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

MedPlaya przestrzega międzynarodowych, krajowych i lokalnych przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Legislación de referencia  Legislación de referencia

Podstawa prawna


Med Playa Sustainability Report 2018-2019

Med Playa Sustainability Report 2018-2019